Đăng ký bán hàng

Đăng kí trở thành nhà cung cấp và bán hàng tại Chợ Gần. Sau khi đăng kí thành công địa chỉ Website của của hàng bạn sẽ là: https://chogan.vn/store/[your_store]. Trong đó [your_store] là tùy chỉnh theo tên cửa hàng của bạn.

Registration

Username*

Email*

First Name

Last Name

Store Name*

https://chogan.vn/store/[your_store]

Address 1*

Address 2

Country*

City/Town

State/County

Postcode/Zip*

Store Phone*

Password*

Confirm Password*

Chợ Gần
Logo
Compare items
  • Total (0)
so sánh
Shopping cart